Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De waarde die we creëren voor de maatschappij

Bij Jaarbeurs streven we naar een balans tussen mens, milieu en maatschappij. Niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor toekomstige generaties. 

Een gezonde en duurzame Jaarbeurs

Een gezonde en duurzame Jaarbeurs

Jaarlijks bezoeken 2,3 miljoen mensen het beurs-, event- en congrescentrum van Jaarbeurs. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de milieueffecten en de logistiek die daarbij komt kijken. We monitoren en verbeteren onze basisprocessen en draaien pilotprojecten die ons helpen voorsorteren op een duurzame toekomst.

Veiligheid, schoonmaak, voorkomen van geluidsoverlast, gescheiden afvalbeheer en reductie van voedselverspilling vormen een vast onderdeel van de processen bij het complexbeheer. Deze zaken verbeteren wij doorlopend, ook omdat de basis hiervan op orde moet zijn als we starten met de complexvernieuwing. Daarnaast vinden we onze maatschappelijke bijdrage belangrijk en voeren we binnen onze interne organisatie gericht beleid op thema’s zoals duurzame mobiliteit, gendergelijkheid en vitaliteit. Ook gaan we kijken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid in alle markten waarin we actief zijn. In 2019 is besloten een strategisch adviseur duurzaamheid te benoemen.

Veiligheid en geluidsoverlast

In 2019 waren er 3 (2018: 5) geregistreerde ongevallen met eigen personeel. Dit kreeg en heeft altijd onze volle aandacht, want veiligheid is altijd de hoogste prioriteit. Over geluidsoverlast waren er 7 geregistreerde klachten (2018: 1). Elke klacht wordt bij ons serieus behandeld.  

Afval en circulariteit

We zien dat standbouwers bij de afbouw meer middelen als afval achterlaten. Oftewel, materialen worden minder hergebruikt bij een minder goede economie. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gehele keten van afvalverwerking en gaan nog meer sturen op een beter afvalmanagement. 

Hoeveelheid afval in 2019 (x 1.000 kg)

Het is onze ambitie om minder afval te produceren. We hebben in 2019 een aanbesteding voor het afvalmanagement gedaan. De insteek van deze aanbesteding was compacter afvoeren en minder transport (verdichten), zo veel mogelijk scheiden op locatie en de vervuiler laten betalen. Het doel is om de hoeveelheid afval te verminderen, bijvoorbeeld door 100% te scheiden aan de bron en grondstoffen de basis te laten zijn voor nieuwe producten. Zo staan er bijvoorbeeld afvalbakken binnen Jaarbeurs die papier, plastic en restafval scheiden en maken we gebruik van recyclebaar papier. Anticiperend op een nieuwe wet voor eenmalig gebruik van plastic, hebben we in 2019 eenmalige plastics vervangen voor duurzame alternatieven. In samenwerking met DSM-Niaga zijn we eind 2019 gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van circulair tapijt voor beursvloeren.

Energie

We willen met onze bedrijfsvoering bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Om energieverbruik te berekenen, hebben we voor elke energiesoort de aardgasequivalent berekend. Dit verbruik hebben we vervolgens omgerekend naar kWh. In 2019 verbruikten we in totaal ruim 19.300.000 kWh energie. Vrijwel alle energie bij Jaarbeurs (99,8%) is groen. We kopen onze elektriciteit duurzaam in en maken gebruik van stadswarmte. Twee derde van het dakoppervlakte van het Beatrixgebouw is sinds 2014 voorzien van 1.386 zonnepanelen. Daarnaast vergroenen we aardgas en sinds 1991 maken we gebruik van een Koude Warmte Opslag (WKO), waarmee we zelf zorgen voor warmte in de winter en verkoeling in de zomer. Onze energiebehoefte vullen we aan met ingekochte energie, onderverdeeld in de volgende energiebronnen:

  • Elektriciteit, we kopen 100% groene stroom in via Eneco Europese Wind.

  • Stadswarmte, we maken gebruik van restwarmte van de elektriciteitscentrale en industrie uit Utrecht.

  • Gas, waarvoor een contract is met Eneco. Eneco Ecogas is regulier aardgas waarvan de CO2-uitstoot die vrijkomt volledig wordt gecompenseerd door te investeren in CO2-reductieprojecten die gecertificeerd zijn met het door het WNF erkende Gold standard.

  • Olie, voor één van onze hallen gebruiken wij nog olie. Met het oog op de nieuwe Jaarbeurs is een investering om deze brandstof te vervangen niet lonend. Om deze energiebron zo min mogelijk te hoeven gebruiken, maken wij minimaal gebruik van deze hal.

Energiecijfers 2019

Er zijn twee factoren die de energiebehoefte binnen Jaarbeurs sterk beïnvloeden en waarop weinig invloed valt uit te oefenen. Dat is enerzijds het aantal events dat energie kost. Anderzijds speelt de hoeveelheid zon en de gemiddelde temperatuur gedurende het jaar een grote rol bij het opwekken van energie. Voor het masterplan van de nieuwe Jaarbeurs is energieneutraal het uitgangspunt.

Zuinig omgaan met water

Het sanitair verbruikt twee derde van ons totale waterverbruik. Al jaren blijven we rond de 16 liter per bezoeker schommelen. Op de toiletten in het beurscomplex zijn al waterbesparende maatregelen getroffen en onderzoeken we nieuwe oplossingen om door te voeren. 

Duurzaam inkopen

Jaarbeurs koopt voor circa € 79 miljoen per jaar aan producten en diensten in bij 1.666 leveranciers. Dat doen we zo duurzaam mogelijk en bij voorkeur bij Nederlandse leveranciers (1.493). Bij producten en diensten met een significante impact op mens en milieu hanteren we gunningscriteria met een duurzaamheidskarakter. We kijken daarbij naar de geleverde dienst of product en ook naar het leverende bedrijf. 

Logistiek

Bij levering van fysieke producten zijn we kritisch op het aantal momenten per jaar dat bij Jaarbeurs ladingen worden gelost. In 2019 hebben we met name met horecaleveranciers kritisch gekeken naar de logistiek. Zo hebben we leveranciers die zelfstandig leverden ondergebracht bij onze groothandel, die al dagelijks bij Jaarbeurs komt. Daarnaast hebben we het aantal leveranciers per categorie verminderd. Dit heeft geleid tot een besparing van zo’n 1.000 logistieke bewegingen. 

Duurzaam HR-beleid

Bij Jaarbeurs werken we vanuit een duurzame visie op personeel en organisatie. Deze visie helpt de organisatie beter presteren, vergroot medewerkersbetrokkenheid en verstevigt onze impact op de omgeving. Vanaf 2020 gaan we ons hier nog nadrukkelijker op richten.

Inclusieve werkgever

We willen een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt. Daarom streven we ernaar om met Jaarbeurs een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. We werken aan een inclusieve organisatie met gendergelijkheid en fair jobs. Eind 2019 bestond ruim 50% van het management uit vrouwen.

Vitaliteit

Voor 2020 komt de gezondheid van de medewerker zelf meer centraal te staan. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld voorlichting over hoe zij beter in balans kunnen blijven tussen werk en privé en tussen rust en piekmomenten. Ook startten medewerkers in het eerste kwartaal van 2020 vrijwillig met een periodiek medisch onderzoek en een vitaliteitsscan. Zo krijgen ze inzicht in hun eigen gezondheid en ontvangen ze informatie over hoe ze hun mentale en fysieke gezondheid kunnen verbeteren.

JINC

JINC helpt jongeren op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt; door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleveren van (sociale) vaardigheden en workshop over ondernemerschap te faciliteren. Zij geven deze jongeren een kijkje in het werkveld door het bieden van bliksemstages. Afgelopen jaar werkten we mee aan het initiatief 'Baas van Morgen', waarin kinderen worden geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen door een dag de touwtjes in handen te krijgen van een bedrijf. Naomi was een dag baas van Jaarbeurs. 

Raad van Kinderen

De denkkracht en creativiteit van kinderen kan organisaties helpen om anders naar hulpvragen te kijken. Complexe vraagstukken zijn door de ogen van kinderen soms helemaal niet zo ingewikkeld. Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren een gelijkwaardige dialoog tussen volwassenen en kinderen. Een aantal Jaarbeurs-medewerkers heeft onder begeleiding van Missing Chapter in 2019 gewerkt aan de hulpvraag: Hoe kan Jaarbeurs op een vernieuwende manier mensen met elkaar verbinden? We hebben Missing Chapter gevraagd om deze hulpvraag aan de Raad van Kinderen voor te leggen. Bij de hulpvraag is een aantal subvragen geformuleerd dat de kinderen een richting geeft in het onderzoek: wat doet Jaarbeurs; waarom wil Jaarbeurs mensen met elkaar verbinden; wat is daarvoor nodig; hoe kan Jaarbeurs kinderen en jongeren aan zich verbinden; hoe moet Jaarbeurs eruit zien om mensen te verbinden. We zijn een driejarige verbinding met elkaar aangegaan. Aan het onderzoek wordt de komende jaren vervolg gegeven.

Green Key

In 2019 konden we voor het negende jaar op rij het predicaat Green Key Goud voeren. Green Key is het internationale keurmerk voor vergader- en congreslocaties. De duurzame eisen worden steeds verder aangescherpt. Om hierop te anticiperen is een Green Team geformeerd, waarin zowel de hoofden Complexbeheer & Facilitair, Venue & Service als Inkoop zijn vertegenwoordigd. Samen houden zij grip op beleid en maatregelen.

Oog voor de samenleving met SDG's

We willen bij Jaarbeurs ook op lange termijn impact hebben op de samenleving. Daarom dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Hoewel de ambitie is om de SDG’s zo veel mogelijk te ondersteunen, lag onze focus in 2019 op de drie SDG’s die onze activiteiten het meest raken in relatie tot een duurzamere samenleving.

De ligging van Jaarbeurs pal aan het vernieuwde Centraal Station blijft een sterke troef, maar op termijn willen we ook een voorbeeldfunctie zijn op onderwerpen als duurzame mobiliteit. We werken samen met de Voedselbank om verspilling van voedsel tegen te gaan. Door te participeren in de Green Business Club Utrecht en initiatieven vanuit het Ondernemersfonds Utrecht dragen we bij aan de verbetering van de leefbaarheid van de omgeving. Daarnaast zijn de pilotprojecten rondom elektrisch vervoer gestart en investeren we steeds vaker in duurzame goederen, onder meer voor onze horeca.

Vooruitblik

In 2020 presenteren we een duurzaamheidsstrategie waarin we uiteen zullen zetten hoe we binnen een tot vijf jaar transformeren naar de meest duurzame en slimme venue van Europa. Zodat als de nieuwe venue gereed is, ook de gehele organisatie klaar is voor de duurzame toekomst. Onder andere de SDG’s zullen hierin verder verwerkt worden.