Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op het financiële jaar

In 2019 hebben de financiële resultaten zich positief ontwikkeld. De omzet is gestegen met 13% naar € 141 miljoen. Zowel nationaal als internationaal hebben hieraan bijgedragen.

Stevige ambities op een financieel solide fundament

De winstgevendheid is gestegen als gevolg van een stijgende omzet bij een nagenoeg gelijkblijvende bruto marge en kosten. De balans blijft solide.

Gefundeerde keuzes met ambitie

Het financiële fundament is stevig en er wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de winstgevendheid. Nationaal ligt de focus op een gezonde omzetgroei. Om de slagvaardigheid te vergroten, is de commerciële organisatie eind 2019 opnieuw ingericht. De implementatie in het vierde kwartaal van het nieuwe IT-systeem Ungerboeck zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering. De plannen rondom de nieuwe Jaarbeurs zijn eind 2019 publiek gemaakt. Randvoorwaardelijk voor deze plannen is een gezonde financiële basis. Internationaal groeit de portefeuille met name in China.

Operationele resultaten

De omzet van de activiteiten is toegenomen tot € 141 miljoen, waarvan 60% in Nederland. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2018. 69% van de omzet wordt gegenereerd door vakbeurzen en consumentenbeurzen. De groei in evenementen neemt procentueel de grootste vlucht.

Als gevolg van een stijging in de omzet is het bedrijfsresultaat gestegen van € 13 miljoen in 2018 naar € 21 miljoen het afgelopen jaar. De EBITDA is gestegen naar 33 miljoen, een marge van 23,3%.

Het gemiddeld aantal medewerkers is in 2019, gecorrigeerd voor nul-uren contracten in de catering, gestegen met 9 FTE. In Nederland is er sprake van een kleine daling. Internationaal groeit het aantal medewerkers.

Het eigen vermogen is gestegen met € 13 miljoen tot € 155 miljoen. De solvabiliteit is gestegen naar 68%. Er zijn geen bancaire financieringen.

De kasstroom uit operationele activiteiten is € 20 miljoen. Door de tweejaarlijkse beurscyclus en daarmee samenhangend fluctuaties in het werkkapitaal, is dit vergelijkbaar met € 7 miljoen in 2017. Het hogere bedrijfsresultaat verklaart het verschil. Investeringen worden zorgvuldig afgewogen. In (im)materiële vaste activa is ruim € 8 miljoen geïnvesteerd ten opzichte van € 4 miljoen in 2018. Naast reguliere investeringen in gebouwonderhoud is er geïnvesteerd in het nieuwe IT-systeem (€ 1,9 miljoen), het masterplan voor de nieuwe Jaarbeurs (€ 2,5 miljoen) en de expeditiebrug (€ 1,4 miljoen).

De liquiditeit is met € 11 miljoen gestegen naar € 98 miljoen. 

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.