Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op het financiële jaar

In 2020 heeft COVID een significante impact gehad op de bedrijfsvoering en daarmee de financiële resultaten. De omzet is afgenomen met 59% naar € 57,9 miljoen en het verlies is € 12,4 miljoen.

De effecten van COVID zijn geabsorbeerd, maatregelen zijn genomen

De stijgende lijn die sinds 2016 succesvol is ingezet, is hard tot stilstand gekomen in het eerste kwartaal van 2020. Door COVID is de omzet gedaald met € 82,6 miljoen en daardoor is een verlies van € 12,4 miljoen te overzien. De NOW-regeling van de overheid heeft € 12,6 miljoen bijgedragen. Daarnaast zijn er stevige maatregelen genomen om het verlies te beperken. De directe kosten zijn gedaald als gevolg van minder omzet. Het reduceren van vaste kosten heeft geleid tot een besparing van € 4,4 miljoen en zal door het structurele karakter hiervan een aanvullende besparing realiseren in 2021. De balans blijft solide en de liquiditeit is ultimo 2020 met € 80,3 miljoen (2019: € 97,5 miljoen) nog steeds een belangrijke buffer.

Koers houden en versnellen door het solide fundament

Mede door het financiële fundament hebben wij nationaal onverminderd kunnen inzetten en zelfs kunnen versnellen op de speerpunten uit de strategie: vernieuwing, new business, duurzaamheid en (technologische en digitale) innovatie. Ook de geplande investeringen in het masterplan van ‘De Nieuwe Jaarbeurs’ zijn voortgezet. Er zijn maatregelen genomen om het kostenniveau structureel te verlagen. Onderdeel hiervan is het greenfield inrichten van de organisatieblauwdruk en mede als gevolg daarvan, is er afscheid genomen van ongeveer 80 medewerkers die met name in het eerste kwartaal van 2021 de organisatie verlaten.

Internationaal is er ondanks de terugval in omzet een winstgevend jaar geboekt. Onze deelneming in China is vanaf juni 2020 weer volledig operationeel met binnenlandse beurzen. Onze deelneming in Thailand heeft het afgelopen jaar haar grootste beurs VIV-Asia uitgesteld en er is met name ingezet op online en hybride evenementen.

Operationele resultaten

De omzet van de activiteiten is afgenomen naar € 57,9 miljoen (2019: € 140,5 miljoen), waarvan 59% in Nederland. Dit is in verhouding nagenoeg gelijk aan 2019. De vakbeurzen, consumentbeurzen en evenementen genereren 76% van de omzet.

Door de daling in de omzet is het bedrijfsresultaat gedaald van € 21,4 miljoen in 2019 naar - € 15,0 miljoen het afgelopen jaar. De EBITDA is gedaald naar - € 3,0 miljoen (2019: € 32,7 miljoen), een marge van -5,3% (2019: 23,3%).

Het eigen vermogen is gedaald met € 13,4 miljoen tot € 141,6 miljoen. De solvabiliteit is door de balansverkorting gestegen naar 71,4%. Er zijn geen bancaire financieringen.

De kasstroom uit operationele activiteiten is - € 7,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het negatieve bedrijfsresultaat. In (im)materiële vaste activa is € 9,4 miljoen geïnvesteerd ten opzichte van € 8,1 miljoen in 2019. Naast reguliere investeringen in gebouwonderhoud is er geïnvesteerd in het IT-systeem Ungerboeck Financials, de Expeditiebrug en het Masterplan voor ‘De Nieuwe Jaarbeurs’.

De liquiditeit is met € 17,2 miljoen gedaald naar € 80,3 miljoen. 

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

De COVID-uitbraak heeft sinds januari 2020 stevige impact op onze activiteiten. Nationaal kunnen wij door de overheidsmaatregelen in 2021 onze deuren nog niet openen. Ook is het lastig inschatten hoe lang de periode van ‘inactief’ zijn voortduurt. Ons vizier is vanaf het derde kwartaal van 2020 gericht op een snelle en goede opstart, waarbij 2021 gezien wordt als een investerings- en transformatiejaar. Met de huidige kennis lijkt een versnelling van het vaccinatieprogramma op gang te komen, dit betekent dat wij verwachten in het derde of vierde kwartaal te heropenen. Daarbij is het nog onduidelijk met welke volumes en capaciteit dit mogelijk is. De NOW loopt door tot en met juni 2021.

De financiële consequenties van de nu vigerende overheidsmaatregelen zijn nog steeds fors. Scenario-analyses zijn opgesteld en de liquiditeitsbuffer lijkt afdoende om het voorziene verlies op te vangen.