Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op het financiële jaar

Voor het tweede jaar op rij heeft corona een significante impact gehad op de bedrijfsvoering en daarmee de financiële resultaten. In 2021 is de omzet uitgekomen op € 49,4 miljoen (-15% ten opzichte van 2020) met een verlies van 5,6 miljoen.

Openen of sluiten, balanceren tussen investeren en verlies beperken

In het eerste kwartaal van 2020 kwamen we door de coronapandemie hard tot stilstand. De overheidsmaatregelen dwongen ons en onze klanten ook in 2021 om beurzen, congressen en vergaderingen te annuleren of verplaatsen. Een enkele keer is het gelukt om tussen sluitingen door alsnog live evenementen te houden. Uiteraard naast de online varianten, die door konden gaan.

Voor de organisatie betekende de aanhoudende onzekerheid gedurende het jaar juist dat er veel meer inspanning en flexibiliteit nodig was om klanten en bezoekers te trekken. Versnellen en stilstaan is ook balanceren tussen kosten maken om klaar te zijn voor de heropening en aan de andere kant het verlies beperken.

De omzet is uitgekomen op € 49,4 miljoen en met een verlies van € 5,6 miljoen is dit te overzien. De NOW en TVL-regeling van de overheid hebben € 11,1 miljoen bijgedragen. Onze directe kosten zijn als gevolg van de lagere omzet gedaald. De indirecte kosten zijn als gevolg van de genomen maatregelen gedaald met € 8,4 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen loonkosten en € 5,4 miljoen overige indirecte bedrijfskosten.  

De balans blijft solide en de liquiditeit is ultimo 2021 met € 75,6 miljoen (2020: € 80,3 miljoen) nog steeds een belangrijke buffer. Desalniettemin is er besloten een rekening courant faciliteit van € 25,0 miljoen aan te trekken.

Ook in 2021 hebben wij onze strategisch koers kunnen vasthouden. Ook was er voortgang rondom de investeringen in het masterplan van ‘De Nieuwe Jaarbeurs’. De organisatieblauwdruk is verder verfijnd. Met de heropening in het vooruitzicht, zijn weer veel nieuwe medewerkers aangetrokken. 

Internationaal is er ondanks de terugval in omzet een winstgevend jaar geboekt. Onze deelneming in China is voor het merendeel van het jaar open geweest. Helaas is door een sluiting eind 2021 en de verplaatsing van een grote beurs als gevolg daarvan, het resultaat lager dan in een regulier jaar. In onze deelneming in Thailand zijn er met name online en hybride evenementen gehouden.

Operationele resultaten

De omzet van de activiteiten is afgenomen naar € 49,4 miljoen (2020: € 57,9 miljoen), waarvan 58% in Nederland. Dit is in verhouding nagenoeg gelijk aan 2020. De vakbeurzen, consumentbeurzen en evenementen genereren 57% van de omzet.

Ondanks de lagere omzet in 2021 is het bedrijfsresultaat minder negatief (- € 10,1 miljoen) dan in 2020 (- € 15,0 miljoen). De lagere indirecte kosten zorgen hiervoor. De EBITDA is gedaald naar - € 0,8 miljoen (2020: - € 3,0 miljoen), een marge van -1,6% (2020: - 5,3%).

Het eigen vermogen is gedaald met € 6,2 miljoen tot € 135,4 miljoen. De solvabiliteit is 68,8%. Er zijn geen bancaire financieringen. In 2021 is derhalve geen gebruik gemaakt van de in dat jaar aangetrokken rekening courant faciliteit.

De kasstroom uit operationele activiteiten is € 1,3 miljoen positief, met name als gevolg van het werkkapitaal. In (im)materiële vaste activa is € 6,0 miljoen geïnvesteerd ten opzichte van € 9,6 miljoen in 2020. Naast reguliere investeringen is er geïnvesteerd in het Masterplan voor ‘De Nieuwe Jaarbeurs’.

De liquiditeit is met € 4,7 miljoen gedaald naar € 75,6 miljoen. 

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van corona zijn wij in Nederland in het eerste kwartaal van 2021 bijna volledig gesloten geweest. Vanaf 24 maart 2022 zijn alle coronabeperkende maatregelen in Nederland afgeschaft. Dit heeft uiteraard een positief effect op onze vooruitzichten. Wij hebben er door de uitgebreide vaccinatie programma’s, vertrouwen in dat wij als samenleving corona onder controle kunnen houden. Desalniettemin zijn er scenario analyses opgesteld om ook zicht te krijgen op de impact van een worst-case scenario, zoals een volledige sluiting. Ook in dit scenario zijn de liquiditeitsbuffers afdoende om dit in 2022 op te vangen.