Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 2019

De geconsolideerde jaarrekening van Jaarbeurs omvat Jaarbeurs Holding B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht, en haar 100% dochteronderneming Jaarbeurs Vastgoed B.V. met haar dochterondernemingen.

Toelichting op de geconsolideerde balans

De resterende waarde van de beurstitels betreft internationale activiteiten en wordt in 5 jaar afgeschreven.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Per 1 januari 2015 zijn de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen overgedragen aan het Pensioenfonds PGB. De regeling van PGB betreft een voorwaardelijke middelloonregeling.

Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Bedragen x € 1.

Overige gegevens

Alle in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen staan hieronder vermeld. Indien de deelneming minder dan 100% bedraagt en indien de vestigingsplaats niet Utrecht is, is dat vermeld.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Jaarbeurs Holding B.V.

Toon meer resultaten