Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 2021

De geconsolideerde jaarrekening van Jaarbeurs omvat Jaarbeurs Holding B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht, en haar 100% dochteronderneming Jaarbeurs Vastgoed B.V. met haar dochterondernemingen.

Toelichting op de geconsolideerde balans

De investeringen in 2021 betreffen met name € 2,7 mln. voor de bouw van een expeditiebrug en € 1,9 mln. voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van het hallencomplex.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

De daling van de omzet ten opzichte van 2020 wordt geheel veroorzaakt door de coronapandemie als gevolg waarvan er in 2021 minder activiteiten hebben plaatsgevonden dan in 2020.

Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2021

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Aangezien de financiële gegevens van de vennootschap in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, vermeldt de winst- en verliesrekening slechts het resultaat van de deelneming (art. 402 Boek 2 BW).

Overige gegevens

Alle in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen staan hieronder vermeld. Indien de deelneming minder dan 100% bedraagt en indien de vestigingsplaats niet Utrecht is, is dat vermeld.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de aandeelhouders en raad van commissarissen van Jaarbeurs Holding B.V.

Toon meer resultaten