Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2021

2020

(vóór voorstel resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

  

2021

 

2020

BALANS

    
     

Vaste activa

    

Financiële vaste activa

1

129.328

 

134.837

     

Vlottende activa

    

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

4.250

 

4.250

     

Totale activa

 

133.578

 

139.087

     

Eigen vermogen

2

   

Geplaatst en gestort kapitaal

 

459

 

459

Agioreserve

 

35.774

 

35.774

Wettelijke reserves

 

2.327

 

2.127

Overige reserves

 

100.662

 

113.101

Onverdeeld resultaat

 

-5.644

 

-12.374

  

133.578

 

139.087

Kortlopende schulden

    

Schulden aan aandeelhouder

 

0

 

0

     

Totale passiva

 

133.578

 

139.087

     
     
     

WINST- EN VERLIESREKENING

 

2021

 

2020

Resultaat van groepsmaatschappijen

 

-5.644

 

-12.374

     

Netto resultaat

 

-5.644

 

-12.374