Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019

2019

(vóór voorstel resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

  

2019

 

2018

BALANS

    
     

Vaste activa

    

Financiële vaste activa

1

147.365

 

134.990

     

Vlottende activa

    

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

4.250

 

4.250

     

Totale activa

 

151.615

 

139.240

     

Eigen vermogen

2

   

Geplaatst en gestort kapitaal

 

459

 

459

Agioreserve

 

35.774

 

35.774

Wettelijke reserves

 

2.916

 

2.256

Overige reserves

 

100.083

 

93.116

Onverdeeld resultaat

 

12.383

 

7.635

  

151.615

 

139.240

Kortlopende schulden

    

Schulden aan aandeelhouder

 

-

 

-

     

Totale passiva

 

151.615

 

139.240

     
     
  

2019

 

2018

WINST- EN VERLIESREKENING

    

Resultaat van groepsmaatschappijen

 

12.383

 

7.635

     

Netto resultaat

 

12.383

 

7.635