Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2020

2020

(vóór voorstel resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

  

2020

 

2019

BALANS

    
     

Vaste activa

    

Financiële vaste activa

1

134.837

 

147.365

     

Vlottende activa

    

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

4.250

 

4.250

     

Totale activa

 

139.087

 

151.615

     

Eigen vermogen

2

   

Geplaatst en gestort kapitaal

 

459

 

459

Agioreserve

 

35.774

 

35.774

Wettelijke reserves

 

2.127

 

2.916

Overige reserves

 

113.101

 

100.083

Onverdeeld resultaat

 

-12.374

 

12.383

  

139.087

 

151.615

Kortlopende schulden

    

Schulden aan aandeelhouder

 

0

 

0

     

Totale passiva

 

139.087

 

151.615

     
     
  

2020

 

2019

WINST- EN VERLIESREKENING

    

Resultaat van groepsmaatschappijen

 

-12.374

 

12.383

     

Netto resultaat

 

-12.374

 

12.383