Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

 

Bedragen x € 1.000

 

2019

  

2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

     
      

Bedrijfsresultaat

 

21.341

  

13.289

      

Afschrijvingen en waardeverminderingen imm. vaste activa

2.747

  

2.198

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen mat. vaste activa

8.632

  

10.503

 

Dividend minderheidsbelang derden

-2.067

  

-1.972

 

Mutaties in voorzieningen

-1.231

  

626

 
  

8.081

  

11.355

      

Mutaties in voorraden en vorderingen

-4.177

  

-3.425

 

Mutaties in kortlopende schulden

-2.962

  

12.320

 
  

-7.139

  

8.895

      

Rentebaten

734

  

1.052

 

Rentelasten

-15

  

0

 

Overige financiële baten en lasten

-253

  

-534

 

Betaalde belastingen op resultaat

-3.124

  

-1.390

 
  

-2.658

  

-872

      

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

 

19.625

  

32.667

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen en desinvesteringen in:

     

Immateriële vaste activa

-1.805

  

-933

 

Materiële vaste activa

-6.323

  

-2.807

 

Financiële vaste activa

-564

  

1.756

 
      

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-8.692

  

-1.984

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Aflossingen langlopende schulden

0

  

0

 

Koersverschillen groepsmaatschappijen

0

  

0

 
      

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

0

  

0

      

Mutatie in liquide middelen

 

10.933

  

30.683

Liquide middelen aan het begin van het jaar

 

86.583

  

55.900

Liquide middelen aan het eind van het jaar

 

97.516

  

86.583