Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Bedragen x € 1.000

     
  

2021

  

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

     

Bedrijfsresultaat

 

-10.096

  

-14.985

Afschrijvingen en waardeverminderingen imm. vaste activa

897

  

1.677

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen mat. vaste activa

8.390

  

10.262

 

Dividend minderheidsbelang derden

-1.646

  

-2.366

 

Mutaties in voorzieningen

-3.154

  

2.603

 
  

4.487

  

12.176

Mutaties in voorraden en vorderingen

-38

  

13.429

 

Mutaties in kortlopende schulden

7.943

  

-16.130

 
  

7.905

  

-2.701

      

Rentebaten

630

  

1.240

 

Rentelasten

-219

  

-115

 

Overige financiële baten en lasten

249

  

-379

 

Betaalde belastingen op resultaat

-1.621

  

-2.904

 
  

-961

  

-2.158

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

 

1.335

  

-7.668

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen en desinvesteringen in:

     

Immateriële vaste activa

-561

  

-316

 

Materiële vaste activa

-5.581

  

-9.107

 

Financiële vaste activa

131

  

-136

 

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-6.011

  

-9.559

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Aflossingen langlopende schulden

0

  

0

 

Koersverschillen groepsmaatschappijen

0

  

0

 

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

0

  

0

Mutatie in liquide middelen

 

-4.676

  

-17.227

Liquide middelen aan het begin van het jaar

 

80.289

  

97.516

Liquide middelen aan het eind van het jaar

 

75.613

  

80.289