Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Bedragen x € 1.000

     
  

2020

  

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

     

Bedrijfsresultaat

 

-14.985

  

21.341

Afschrijvingen en waardeverminderingen imm. vaste activa

1.677

  

2.747

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen mat. vaste activa

10.262

  

8.632

 

Dividend minderheidsbelang derden

-2.366

  

-2.067

 

Mutaties in voorzieningen

2.603

  

-1.231

 
  

12.176

  

8.081

Mutaties in voorraden en vorderingen

13.429

  

-4.177

 

Mutaties in kortlopende schulden

-16.130

  

-2.962

 

Kasstroom

     
  

-2.701

  

-7.139

Rentebaten

1.240

  

734

 

Rentelasten

-115

  

-15

 

Overige financiële baten en lasten

-379

  

-253

 

Betaalde belastingen op resultaat

-2.904

  

-3.124

 
  

-2.158

  

-2.658

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

 

-7.668

  

19.625

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen en desinvesteringen in:

     

Immateriële vaste activa

-316

  

-1.805

 

Materiële vaste activa

-9.107

  

-6.323

 

Financiële vaste activa

-136

  

-564

 

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-9.559

  

-8.692

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Aflossingen langlopende schulden

0

  

0

 

Koersverschillen groepsmaatschappijen

0

  

0

 

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

0

  

0

Mutatie in liquide middelen

 

-17.227

  

10.933

Liquide middelen aan het begin van het jaar

 

97.516

  

86.583

Liquide middelen aan het eind van het jaar

 

80.289

  

97.516