Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(vóór voorstel resultaatbestemming)

      

(vóór voorstel resultaatbestemming)

      

Bedragen x € 1.000

   

2021

  

2020

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

1

2.187

  

2.522

 

Materiële vaste activa

2

82.042

  

84.818

 

Financiële vaste activa

3

15.504

  

9.566

 
   

99.733

  

96.906

Vlottende activa

      

Voorraden

 

183

  

103

 

Vorderingen

4

21.119

  

21.155

 

Liquide middelen

5

75.613

  

80.289

 
   

96.915

  

101.547

Totale activa

  

196.648

  

198.453

Groepsvermogen

      

Geplaatst en gestort kapitaal

 

459

  

459

 

Agioreserve

 

35.774

  

35.774

 

Wettelijke reserves

 

2.327

  

2.127

 

Overige reserves

 

100.662

  

113.101

 

Onverdeeld resultaat

 

-5.644

  

-12.374

 

Eigen vermogen

6

 

133.578

  

139.087

Minderheidsbelang derden

7

 

1.786

  

2.520

   

135.364

  

141.607

Voorzieningen

8

 

3.687

  

6.841

Kortlopende schulden

9

 

57.597

  

50.005

Totale passiva

  

196.648

  

198.453