Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

 

(vóór voorstel resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

 

2019

 

2018

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

1

3.884

  

4.817

 

Materiële vaste activa

2

85.985

  

88.298

 

Financiële vaste activa

3

7.349

  

7.498

 
   

97.218

  

100.613

Vlottende activa

      

Voorraden

 

433

  

434

 

Vorderingen

4

34.244

  

30.071

 

Liquide middelen

5

97.516

  

86.583

 
   

132.193

  

117.088

Totale activa

  

229.411

  

217.701

       

Groepsvermogen

      

Geplaatst en gestort kapitaal

 

459

  

459

 

Agioreserve

 

35.774

  

35.774

 

Wettelijke reserves

 

2.916

  

2.256

 

Overige reserves

 

100.083

  

93.116

 

Onverdeeld resultaat

 

12.383

  

7.635

 

Eigen vermogen

6

 

151.615

  

139.240

       

Minderheidsbelang derden

7

 

3.345

  

2.793

       
   

154.960

  

142.033

       

Voorzieningen

8

 

4.238

  

5.469

       

Kortlopende schulden

9

 

70.213

  

70.199

       

Totale passiva

  

229.411

  

217.701