Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(vóór voorstel resultaatbestemming)

      

(vóór voorstel resultaatbestemming)

      

Bedragen x € 1.000

   

2020

  

2019

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

1

2.522

  

3.884

 

Materiële vaste activa

2

84.818

  

85.985

 

Financiële vaste activa

3

9.566

  

7.349

 
   

96.906

  

97.218

Vlottende activa

      

Voorraden

 

103

  

433

 

Vorderingen

4

21.155

  

34.244

 

Liquide middelen

5

80.289

  

97.516

 
   

101.547

  

132.193

Totale activa

  

198.453

  

229.411

Groepsvermogen

      

Geplaatst en gestort kapitaal

 

459

  

459

 

Agioreserve

 

35.774

  

35.774

 

Wettelijke reserves

 

2.127

  

2.916

 

Overige reserves

 

113.101

  

100.083

 

Onverdeeld resultaat

 

-12.374

  

12.383

 

Eigen vermogen

6

 

139.087

  

151.615

Minderheidsbelang derden

7

 

2.520

  

3.345

   

141.607

  

154.960

Voorzieningen

8

 

6.841

  

4.238

Kortlopende schulden

9

 

50.005

  

70.213

Totale passiva

  

198.453

  

229.411