Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019

 

Bedragen x € 1.000

 

2019

 

2018

       

Netto-omzet

10

140.494

  

124.381

 

Overige opbrengsten

 

0

  

2.387

 
       

Som der bedrijfsopbrengsten

  

140.494

  

126.768

Kosten diensten van derden,

      

en overige externe kosten

 

55.627

  

47.706

 

Lonen en salarissen

 

23.480

  

23.244

 

Sociale lasten

 

4.168

  

4.038

 

Pensioenlasten

 

1.485

  

1.564

 
 

11

29.133

  

28.846

 
       

Overige bedrijfskosten

12

23.014

  

24.226

 
       

Afschrijvingen immateriële vaste activa

 

2.381

  

1.739

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

 

8.581

  

9.651

 

Waardeverminderingen immateriële vaste activa

 

366

  

459

 

Waardeverminderingen materiële vaste activa

 

51

  

852

 
 

13

11.379

  

12.701

 
       

Som der bedrijfslasten

  

119.153

  

113.479

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

  

21.341

  

13.289

       

Financiële baten en lasten

14

 

510

  

518

       

Resultaat voor belastingen

  

21.851

  

13.807

       

Belastingen

15

 

-6.575

  

-4.115

       

Resultaat na belastingen

  

15.276

  

9.692

       

Minderheidsbelang derden

16

 

-2.893

  

-2.057

       

Nettoresultaat

  

12.383

  

7.635