Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

Bedragen x € 1.000

      

Bedragen x € 1.000

      
   

2020

  

2019

Netto-omzet

10

57.873

  

140.494

 

Overige opbrengsten

11

12.587

  

0

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

70.460

  

140.494

Kosten diensten van derden,

      

en overige externe kosten

 

25.784

  

55.627

 

Lonen en salarissen

 

20.243

  

23.480

 

Sociale lasten

 

3.067

  

4.168

 

Pensioenlasten

 

1.437

  

1.485

 
 

12

24.747

  

29.133

 

Overige bedrijfskosten

13

22.975

  

23.014

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen imm. vaste activa

 

1.677

  

2.747

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen mat. vaste activa

 

10.262

  

8.632

 
 

14

11.939

  

11.379

 

Som der bedrijfslasten

  

85.445

  

119.153

Bedrijfsresultaat (EBIT)

  

-14.985

  

21.341

Financiële baten en lasten

15

 

921

  

510

Resultaat voor belastingen

  

-14.064

  

21.851

Belastingen

16

 

3.404

  

-6.575

Resultaat na belastingen

  

-10.660

  

15.276

Minderheidsbelang derden

17

 

-1.714

  

-2.893

Nettoresultaat

  

-12.374

  

12.383