Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021

Bedragen x € 1.000

      

Bedragen x € 1.000

      
   

2021

  

2020

Netto-omzet

10

49.444

  

57.873

 

Overige opbrengsten

11

11.132

  

12.587

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

60.576

  

70.460

Kosten diensten van derden,

      

en overige externe kosten

 

22.077

  

25.784

 

Lonen en salarissen

 

17.447

  

20.243

 

Sociale lasten

 

3.051

  

3.067

 

Pensioenlasten

 

1.213

  

1.437

 
 

12

21.711

  

24.747

 

Overige bedrijfskosten

13

17.597

  

22.975

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen imm. vaste activa

 

897

  

1.677

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen mat. vaste activa

 

8.390

  

10.262

 
 

14

9.287

  

11.939

 

Som der bedrijfslasten

  

70.672

  

85.445

Bedrijfsresultaat (EBIT)

  

-10.096

  

-14.985

Financiële baten en lasten

15

 

498

  

921

Resultaat voor belastingen

  

-9.598

  

-14.064

Belastingen

16

 

4.735

  

3.404

Resultaat na belastingen

  

-4.863

  

-10.660

Minderheidsbelang derden

17

 

-781

  

-1.714

Nettoresultaat

  

-5.644

  

-12.374