Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

Aangezien de financiële gegevens van de vennootschap in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, vermeldt de winst- en verliesrekening slechts het resultaat van de deelneming (art. 402 Boek 2 BW).

Bedragen x € 1.000

1. Financiële vaste activa

 
  

2021

 

2020

Stand per 1 januari

 

134.837

 

147.365

Resultaat boekjaar

 

-5.644

 

-12.374

Koersverschillen

 

135

 

-154

Stand per 31 december

 

129.328

 

134.837

2. Eigen vermogen

 

Geplaatst aandelen-kapitaal

Agio-reserve

Res. Ontwikkelings-kosten

Reserve omrekenings-verschillen

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari 2020

459

35.774

2.458

458

100.083

12.383

151.615

Netto resultaat 2020

0

0

0

0

0

-12.374

-12.374

Ingehouden winst

0

0

0

0

12.383

-12.383

0

Geactiveerde kosten

0

0

309

0

-309

0

0

Daling geactiveerde kosten

0

0

-944

0

944

0

0

Koersverschillen

0

0

0

-154

0

0

-154

Stand per 1 januari 2021

459

35.774

1.823

304

113.101

-12.374

139.087

        

Netto resultaat 2021

0

0

0

0

0

-5.644

-5.644

Ingehouden winst

0

0

0

0

-12.374

12.374

0

Geactiveerde kosten

0

0

314

0

-314

0

0

Daling geactiveerde kosten

0

0

-249

0

249

0

0

Koersverschillen

0

0

0

135

0

0

135

Stand per 31 december 2021

459

35.774

1.888

439

100.662

-5.644

133.578

Per 31 december 2021 bestaat het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 3.500 aandelen met ieder een nominale waarde van € 453,78 per aandeel. Hiervan zijn 1.011 aandelen geplaatst en volgestort.

Overige toelichtingen

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van Deloitte Accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Honoraria van de accountant

Bedragen x € 1

    
 

Deloitte Accountants B.V.

Deloitte overig

Totaal

In 2021

   

Onderzoek van de jaarrekening

160.000

0

160.000

Andere controleopdrachten

157.000

0

157.000

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controlediensten

0

65.168

65.168

Totaal

317.000

65.168

382.168

    

In 2020

   

Onderzoek van de jaarrekening

150.000

0

150.000

Andere controleopdrachten

35.000

0

35.000

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

6.834

6.834

Andere niet-controlediensten

0

619.974

619.974

Totaal

185.000

626.808

811.808

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

De in artikel 383 lid 1 titel 9 Boek 2 BW bedoelde bezoldiging van de enige bestuurder is vrijgesteld van vermelding. De bezoldiging van de commissarissen bedraagt: € 136,5 duizend (2020: € 136,5 duizend).

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus heeft sinds medio januari 2020 impact op onze nationale en internationale activiteiten. Veel evenementen zijn verplaatst. De gevolgen van de coronacrisis op onze activiteiten zal ook in 2022 tot een significante afname van de omzet leiden. Scenario’s zijn opgesteld, en worden periodiek (her)beoordeeld om onder andere de impact op de liquiditeit te beoordelen. Daarnaast hebben wij in 2020 maatregelen genomen om onze kosten structureel te reduceren en doen wij een beroep op de regelingen van de overheid ter tegemoetkoming van kosten (NOW en TVL). Het is op dit moment niet in schatten wat de verwachte impact van de coronacrisis is voor de rest van 2022.

Aansprakelijkheidsverklaring groepsmaatschappijen

Op grond van art. 403 Boek 2 BW heeft de vennootschap schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van alle in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 100% groepsmaatschappijen, met uitzondering van JaarbeursCateringJobs B.V.

Utrecht, 25 mei 2022

Statutaire directie 

Mevrouw F.J.M. Morssink
CEO a.i.

Raad van Commissarissen

De heer E.K. Greup - voorzitter
Mevrouw C.P.M. Moonen - vice-voorzitter*
De heer W. Bontes
De heer W.R. Gerschtanowitz
Mevrouw R. van der Linden

* Benoeming per 1 maart 2022