Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Bedragen x € 1.000

Algemeen

Aangezien de financiële gegevens van de vennootschap in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, vermeldt de winst- en verliesrekening slechts het resultaat van de deelneming (art. 402 Boek 2 BW)

1. Financiële vaste activa

 
  

2019

 

2018

Stand per 1 januari

 

134.990

 

127.372

Resultaat boekjaar

 

12.383

 

7.635

Koersverschillen

 

-8

 

-17

Stand per 31 december

 

147.365

 

134.990

2. Eigen vermogen

 
  

Geplaatst aandelen-kapitaal

 

Agio-reserve

 

Res. Ontwikkelings-kosten

 

Reserve omrekenings-verschillen

 

Overige reserves

 

Onverdeeld resultaat

 

Totaal

               

Stand per 1 januari 2018

 

459

 

35.774

 

2.529

 

482

 

89.714

 

2.664

 

131.622

Netto resultaat 2018

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7.635

 

7.635

Ingehouden winst

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2.664

 

-2.664

 

-

Geactiveerde kosten

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Daling geactiveerde kosten

 

-

 

-

 

-739

 

-

 

739

 

-

 

-

Koersverschillen

 

-

 

-

 

-

 

-16

 

-1

 

-

 

-17

Stand per 1 januari 2019

 

459

 

35.774

 

1.790

 

466

 

93.116

 

7.635

 

139.240

               

Netto resultaat 2019

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

12.383

 

12.383

Ingehouden winst

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7.635

 

-7.635

 

-

Geactiveerde kosten

 

-

 

-

 

1.803

 

-

 

-1.803

 

-

 

-

Daling geactiveerde kosten

 

-

 

-

 

-1.135

 

-

 

1.135

 

-

 

-

Koersverschillen

 

-

 

-

 

-

 

-8

 

-

 

-

 

-8

Stand per 31 december 2019

 

459

 

35.774

 

2.458

 

458

 

100.083

 

12.383

 

151.615

Per 31 december 2019 bestaat het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 3.500 aandelen met ieder een nominale waarde van € 453,78 per aandeel. Hiervan zijn 1.011 aandelen geplaatst en volgestort.

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

De statuten van de vennootschap bepalen dat het resultaat na belasting ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2019 en de bestemming van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorgestelde resultaatbestemming

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het netto resultaat over 2019 als volgt te verdelen:

Toe te voegen aan de overige reserves:  € 12.383

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van Deloitte Accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Honoraria van de accountant

Bedragen x € 1

 
  

Deloitte Accountants B.V.

 

Deloitte overig

 

Totaal

In 2019

      

Onderzoek van de jaarrekening

 

170.000

 

-

 

170.000

Meerwerk jaarrekening 2018

 

15.076

 

-

 

15.076

Andere controleopdrachten

 

-

 

-

 

-

Adviesdiensten op fiscaal terrein

 

-

 

-

 

-

Andere niet-controlediensten

 

-

 

116.447

 

116.447

Totaal

 

185.076

 

116.447

 

301.523

       
       

In 2018

      

Onderzoek van de jaarrekening

 

155.000

 

-

 

155.000

Andere controleopdrachten

 

-

 

-

 

-

Adviesdiensten op fiscaal terrein

 

-

 

19.944

 

19.944

Andere niet-controlediensten

 

-

 

101.341

 

101.341

Totaal

 

155.000

 

121.285

 

276.285

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

De in artikel 383 lid 1 titel 9 Boek 2 BW bedoelde bezoldiging van de enige bestuurder is vrijgesteld van vermelding. De bezoldiging van de commissarissen bedraagt: € 132 duizend (2018: € 151 duizend).

Aansprakelijkheidsverklaring groepsmaatschappijen

Op grond van art. 403 Boek 2 BW heeft de vennootschap schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van alle in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 100% groepsmaatschappijen, met uitzondering van JaarbeursCateringJobs B.V.

Utrecht, 21 april 2020

Statutaire directie 

De heer A.C. Arp  

Raad van Commissarissen

De heer E.K. Greup - voorzitter
Mevrouw P.G. Boumeester - vice-voorzitter
De heer W. Bontes
De heer W.R. Gerschtanowitz
Mevrouw R. van der Linden