Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

Aangezien de financiële gegevens van de vennootschap in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, vermeldt de winst- en verliesrekening slechts het resultaat van de deelneming (art. 402 Boek 2 BW).

Bedragen x € 1.000

1. Financiële vaste activa

 
  

2020

 

2019

Stand per 1 januari

 

147.365

 

134.990

Resultaat boekjaar

 

-12.374

 

12.383

Koersverschillen

 

-154

 

-8

Stand per 31 december

 

134.837

 

147.365

2. Eigen vermogen

 

Geplaatst aandelen-kapitaal

Agio-reserve

Res. Ontwikkelings-kosten

Reserve omrekenings-verschillen

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 jan. 2019

459

35.774

1.790

466

93.116

7.635

139.240

Netto resultaat 2019

0

0

0

0

0

12.383

12.383

Ingehouden winst

0

0

0

0

7.635

-7.635

0

Geactiveerde kosten

0

0

1.803

0

-1.803

0

0

Daling geact. kosten

0

0

-1.135

0

1.135

0

0

Koersverschillen

0

0

0

-8

0

0

-8

Stand per 1 jan. 2020

459

35.774

2.458

458

100.083

12.383

151.615

        

Netto resultaat 2020

0

0

0

0

0

-12.374

-12.374

Ingehouden winst

0

0

0

0

12.383

-12.383

0

Geactiveerde kosten

0

0

309

0

-309

0

0

Daling geact. kosten

0

0

-944

0

944

0

0

Koersverschillen

0

0

0

-154

0

0

-154

Stand per 31 dec 2020

459

35.774

1.823

304

113.101

-12.374

139.087

Per 31 december 2020 bestaat het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 3.500 aandelen met ieder een nominale waarde van € 453,78 per aandeel. Hiervan zijn 1.011 aandelen geplaatst en volgestort.

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

De statuten van de vennootschap bepalen dat het resultaat na belasting ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april 2020 en de bestemming van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.                                         

Voorgestelde resultaatbestemming

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het netto resultaat over 2020 als volgt te verdelen:

In mindering te brengen op de overige reserves: € 12.374.

Overige toelichtingen

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van Deloitte Accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Honoraria van de accountant

Bedragen x € 1

 
  

Deloitte Accountants B.V.

 

Deloitte overig

 

Totaal

In 2020

      

Onderzoek van de jaarrekening

 

150.000

 

0

 

150.000

Andere controleopdrachten

 

35.000

 

0

 

35.000

Adviesdiensten op fiscaal terrein

 

0

 

6.834

 

6.834

Andere niet-controlediensten

 

0

 

619.974

 

619.974

Totaal

 

185.000

 

626.808

 

811.808

       
       

In 2019

      

Onderzoek van de jaarrekening

 

170.000

 

0

 

170.000

Meerwerk jaarrekening 2018

 

15.076

 

0

 

15.076

Andere controleopdrachten

 

0

 

0

 

0

Adviesdiensten op fiscaal terrein

 

0

 

0

 

0

Andere niet-controlediensten

 

0

 

116.447

 

116.447

Totaal

 

185.076

 

116.447

 

301.523

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

De in artikel 383 lid 1 titel 9 Boek 2 BW bedoelde bezoldiging van de enige bestuurder is vrijgesteld van vermelding. De bezoldiging van de commissarissen bedraagt: € 136,5 duizend (2019: € 132 duizend).

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus heeft sinds medio januari 2020 impact op onze nationale en internationale activiteiten. Veel evenementen zijn verplaatst. De gevolgen van de coronacrisis op onze activiteiten leidt ook in 2021 tot een significante afname van de omzet. Scenario’s zijn opgesteld, en worden maandelijks (her)beoordeeld om onder andere de impact op de liquiditeit te beoordelen. Daarnaast hebben wij in 2020 maatregelen genomen om onze kosten structureel te reduceren en doen wij een beroep op de regelingen van de overheid ter tegemoetkoming van kosten (NOW en TVL). Het is op dit moment niet in schatten wat de verwachte impact van de coronacrisis is voor de rest van 2021.

Aansprakelijkheidsverklaring groepsmaatschappijen

Op grond van art. 403 Boek 2 BW heeft de vennootschap schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van alle in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 100% groepsmaatschappijen, met uitzondering van JaarbeursCateringJobs B.V.

Utrecht, 7 april 2020

Statutaire directie 

De heer A.C. Arp
CEO

Raad van Commissarissen

De heer E.K. Greup - voorzitter
Mevrouw P.G. Boumeester - vice-voorzitter
De heer W. Bontes
De heer W.R. Gerschtanowitz
Mevrouw R. van der Linden