Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de geconsolideerde balans

1. Immateriële vaste activa

      

Bedragen x € 1.000

      
 

Beurstitels

Goodwill

Software

Overige

Totaal 2021

Totaal 2020

Stand per 1 januari

      

Aanschaffingswaarde

31.136

4.334

4.660

500

40.630

45.359

Cumulatieve afschrijvingen

      

en waardeverminderingen

-30.587

-4.334

-2.687

-500

-38.108

-41.475

Boekwaarde per 1 januari

549

0

1.973

0

2.522

3.884

       

Verloop in het boekjaar

      

Investeringen

0

0

561

0

561

316

Desinvesteringen

0

0

-15

0

-15

-5.005

Afschrijvingen

-549

0

-348

0

-897

-1.433

Terugboeking cumulatieve afschrijving

      

wegens desinvestering

0

0

15

0

15

5.005

Waardeverminderingen

0

0

0

0

0

-244

Overige mutaties

0

0

1

0

1

-1

Boekwaarde per 31 december

0

0

2.187

0

2.187

2.522

Stand per 31 december

      

Aanschaffingswaarde

31.136

4.334

5.298

500

41.268

40.630

Cumulatieve afschrijvingen

      

en waardeverminderingen

-31.136

-4.334

-3.111

-500

-39.081

-38.108

Boekwaarde per 31 december

0

0

2.187

0

2.187

2.522

2. Materiële vaste activa

       

Bedragen x € 1.000

       
 

Gebouwen en terreinen

In uitvoering

Machines, installaties en inventaris

ICT-middelen

Transport-middelen

Totaal 2021

Totaal 2020

Stand per 1 januari

       

Aanschaffingswaarde

245.673

5.433

20.509

9.987

365

281.967

280.325

Cumulatieve afschrijvingen

       

en waardeverminderingen

-170.996

0

-18.819

-7.079

-255

-197.149

-194.340

Boekwaarde per 1 januari

74.677

5.433

1.690

2.908

110

84.818

85.985

        

Verloop in het boekjaar

       

Investeringen

3.855

2.066

128

432

0

6.481

9.416

Desinvesteringen

0

0

0

-127

0

-127

-7.684

Gereedgekomen

1.249

-1.249

0

0

0

0

0

Afschrijvingen

-6.820

0

-605

-924

-41

-8.390

-8.539

Terugboeking cumulatieve afschrijving

       

wegens desinvestering

0

0

0

127

0

127

7.375

Waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

-1.723

Overige mutaties

0

-900

16

7

10

-867

-12

Boekwaarde per 31 december

72.961

5.350

1.229

2.423

79

82.042

84.818

Stand per 31 december

       

Aanschaffingswaarde

250.777

5.350

20.743

10.336

394

287.600

281.967

Cumulatieve afschrijvingen

       

en waardeverminderingen

-177.816

0

-19.514

-7.913

-315

-205.558

-197.149

Boekwaarde per 31 december

72.961

5.350

1.229

2.423

79

82.042

84.818

De investeringen in 2021 betreffen met name € 2,7 mln. voor de bouw van een expeditiebrug en € 1,9 mln. voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van het hallencomplex.

In 2021 is een pand van Holland Casino verworven. De vergoeding voor de sloopkosten van dit pand die hiervoor is ontvangen (€ 0,9 mln.) is opgenomen onder de overige mutaties.

De boekwaarde van de gebouwen en terreinen

    
  

2021

 

2020

Terreinen

 

29.600

 

29.600

Expositiegebouwen

 

41.392

 

42.961

Parkeervoorzieningen

 

1.022

 

922

Overige gebouwen en bouwkundige voorzieningen

 

947

 

1.194

  

72.961

 

74.677

In 2016 is er een grondruilovereenkomst met de gemeente Utrecht gesloten. De grondruil bestond uit twee delen. De gemeente heeft aan Jaarbeurs de gronden waar de toekomstige activiteiten plaatsvinden (westelijk deel) in eeuwigdurende erfpacht gegeven.

De gemeente heeft van Jaarbeurs hal 1, parkeerplaatsen (het oostelijk deel van het terrein) en gronden grenzend aan de Van Zijstweg in eigendom verworven. Jaarbeurs heeft tot 1 januari 2023 het gebruiksrecht van deze terreinen. Hierna kan de gemeente dit gebied ontwikkelen.

Vrijwel alle expositiegebouwen staan op in erfpacht verkregen grond. De looptijd van de erfpachtcontracten is deels eeuwigdurend en deels tot 2070 (Beatrixgebouw).

Per balansdatum is er voor € 1,8 mln. aan activa in bestelling.

3. Financiële vaste activa

     
 

Deelnemingen

Latente belastingen

Overige vorderingen

Totaal 2021

Totaal 2020

Stand per 1 januari

353

6.348

2.865

9.566

7.349

Investeringen

0

6.001

0

6.001

2.229

Desinvesteringen

-51

0

-12

-63

-12

Stand per 31 december

302

12.349

2.853

15.504

9.566

De latente belastingen hebben voor een deel betrekking op een fiscaal afwijkende waardering van de materiële vaste activa en voor een deel op nog te compenseren verliezen. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een langlopend karakter.

Het saldo per 31 december 2021 van de overige vorderingen betreft een langlopende vordering op de gemeente Utrecht (€ 2,3 mln.) uit hoofde van de grondruilovereenkomst uit 2016 alsmede een in 2012 verstrekte lening aan het Helen Dowling Instituut (€ 0,6 mln.) ter medefinanciering van zijn maatschappelijke activiteiten. In 2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt met het Helen Dowling Instituut, waarin is bepaald dat de lening in 30 jaar wordt afgelost en dat de rentevergoeding vanaf 2018 1% per jaar bedraagt.

4. Vorderingen

    
  

2021

 

2020

Handelsdebiteuren

 

7.943

 

7.329

Vooruitbetaalde kosten

 

7.764

 

8.119

Vennootschapsbelasting

 

116

 

110

Overige belastingen

 

0

 

1.081

Overige vorderingen

 

5.296

 

4.516

  

21.119

 

21.155

In de regel vervallen vorderingen binnen 1 jaar. De hoogte van de voorziening voor mogelijke oninbaarheid van handelsdebiteuren is thans € 2,4 mln. (2020: € 2,1 mln.). Deze voorziening is verantwoord onder de handelsdebiteuren.

De vooruitbetaalde kosten hebben met name betrekking op beurzen en activiteiten welke na 31 december worden gehouden alsmede met de vooruitbetaalde huur voor de parkeerterreinen P1 en P3 welke in het kader van de grondruilovereenkomst eigendom van de gemeente zijn geworden.

In de overige vorderingen is een bedrag van € 3,6 mln. begrepen als zijnde nog te ontvangen in het kader van de NOW en TVL-regelingen.

5. Liquide middelen

De totale liquide middelen van € 75,6 mln. bestaan voor € 11,8 mln. (2020: € 23,9 mln.) uit deposito’s met termijnen variërend van 1 tot 6 maanden, waarvan € 5,8 mln. ter vrije beschikking staat.

6. Eigen vermogen

 
   

2021

  

2020

Stand per 1 januari

  

139.087

  

151.615

       

Nettoresultaat

 

-5.644

  

-12.374

 

Koersverschillen groepsmaatschappijen

 

135

  

-154

 
       

Totaal resultaat

  

-5.509

  

-12.528

       

Stand per 31 december

  

133.578

  

139.087

7. Minderheidsbelang derden

 
  

2021

 

2020

Stand per 1 januari

 

2.520

 

3.345

Uitgekeerd dividend

 

-1.646

 

-2.366

Resultaat boekjaar

 

781

 

1.714

Koersverschillen

 

63

 

-34

Investeringen

 

68

 

0

Desinvesteringen

 

0

 

-139

Stand per 31 december

 

1.786

 

2.520

Het minderheidsbelang derden bestaat ultimo 2021 met name uit het minderheidsbelang van 30% in VNU Exhibitions Asia Ltd.

8. Voorzieningen

 
 

Reorganisatie-voorziening

 

Overige voorzieningen

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

        

Stand per 1 januari

3.182

 

3.659

 

6.841

 

4.238

Toevoeging

0

 

100

 

100

 

3.281

Onttrekking

-3.038

 

-216

 

-3.254

 

-678

Stand per 31 december

144

 

3.543

 

3.687

 

6.841

De reorganisatievoorziening per 31 december 2021 betreft verplichtingen uit hoofde van aanpassingen van de organisatie en is inclusief advies- en begeleidingskosten. De last voor het jaar is opgenomen in de overige personeelkosten.

In de overige voorzieningen zijn o.a. opgenomen een voorziening voor milieu-aanpassingen (€ 2,1 mln.), een voorziening voor asbestsaneringswerkzaamheden (€ 0,4 mln.) en een voorziening voor het verwijderen van rioolbuizen (€ 0,6 mln.).

De voorzieningen hebben deels een kortlopend maar overwegend een langlopend karakter.

9. Kortlopende schulden

 
  

2021

 

2020

Vooruitgefactureerde opbrengsten

 

30.893

 

28.646

Handelscrediteuren

 

16.248

 

12.481

Vennootschapsbelasting

 

1.353

 

1.704

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

 

1.649

 

1.561

Pensioenfonds

 

221

 

277

Overige schulden

 

7.233

 

5.336

  

57.597

 

50.005

De maximale kredietfaciliteit bij kredietinstellingen bedraagt € 25 mln. (2020: € 3,5 mln.). 
De vooruitgefactureerde opbrengsten hebben betrekking op beurzen en activiteiten welke na 31 december worden gehouden.
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Financiële instrumenten

Algemeen

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan marktrisico (inclusief valutarisico), kredietrisico en liquiditeitsrisico. De met deze financiële instrumenten verbonden risico’s en het beleid om deze risico’s te beperken zijn hieronder toegelicht.

Kredietrisico

Het mogelijke kredietrisico ten aanzien van vorderingen in financiële vaste activa en handels- en overige vorderingen wordt voortdurend bewaakt. Indien nodig wordt een voorziening genomen. Per einde boekjaar is er geen belangrijke concentratie van kredietrisico aanwezig en is de benodigde voorziening gering.

Renterisico

Omdat er geen noemenswaardige opgenomen leningen zijn is er slechts een beperkt renterisico. Het zelfde geldt met betrekking tot de beschikbare liquiditeiten omdat deze tegen een risicoloze rentevergoeding bij kredietwaardige banken worden weggezet.

Valutarisico

Als gevolg van de internationale activiteiten loopt de onderneming, uit hoofde van de in de balans opgenomen vorderingen en schulden op buitenlandse ondernemingen en toekomstige transacties, valutarisico met betrekking tot de Chinese Renminbi en de Thaise Baht.. Het beleid van de onderneming is, gezien de geringe omvang van de buitenlandse activiteiten en het merendeels herinvesteren van de beschikbare liquiditeiten in de landen zelf, om geen van in de balans opgenomen vorderingen en schulden af te dekken.

Prijsrisico

De onderneming heeft in 2021 geen genoteerde beleggingen en kent als gevolg daarvan geen prijsrisico.

Liquiditeitsrisico

De onderneming gebruikt geen externe financiering en ziet erop toe dat de aanwezige liquide middelen steeds voldoende beschikbaar zijn door gebruik te maken van deposito’s met een voornamelijk korte looptijd.

Kasstroomrisico

De onderneming voorziet geen risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een financieel instrument zullen fluctueren in omvang.
De reële waarde van de financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen, langlopende en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van erfpacht, huur en operationele leasing. Deze verplichtingen kunnen naar aard en looptijd als volgt worden gespecificeerd (in mln. €):

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

 
 

< 1 Jaar

 

1-5 Jaar

 

> 5 Jaar

 

Totaal

Erfpacht

0,1

 

0,3

 

3,2

 

3,6

Huur

0,8

 

2,6

 

0,0

 

3,4

Operationele leasing

0,2

 

0,2

 

0,0

 

0,4

 

1,1

 

3,1

 

3,2

 

7,4

Het merendeel van de terreinen is in erfpacht verkregen, deels eeuwigdurend en deels tot 2070.
De jaarlijkse huurverplichtingen hebben een gemiddelde resterende looptijd van ca. 2 jaar en betreffen voornamelijk pandhuur- verplichtingen. Van de jaarlijkse operationele leaseverplichtingen betreft het merendeel autolease-verplichtingen met een gemiddelde resterende looptijd van 1,9 jaar.

Belastingen

Vennootschapsbelasting

De vennootschap vormt samen met alle in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 100% groepsmaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale schulden van de fiscale eenheid als geheel.

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting is er een fiscale eenheid gevormd bestaande uit Jaarbeurs Vastgoed B.V., Jaarbeurs B.V., Jaarbeurs Catering Services B.V., JaarbeursCateringJobs B.V. en VNU Exhibitions Europe B.V.