Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

10. Netto-omzet naar activiteiten

Bedragen x € 1.000

    
  

2020

 

2019

Naar activiteiten

    

Vakbeurzen

 

17.661

 

65.670

Consumentenbeurzen

 

23.092

 

31.876

Evenementen

 

3.118

 

7.743

Congressen en vergaderingen

 

4.660

 

15.989

Overige

 

9.342

 

19.216

  

57.873

 

140.494

Naar geografische gebieden

    

Nederland

 

34.238

 

84.067

Overige EU-landen

 

59

 

1.608

Overige landen

 

23.576

 

54.819

  

57.873

 

140.494

De daling van de omzet ten opzichte van 2019 wordt geheel veroorzaakt door de covid-19 pandemie als gevolg waarvan er in 2020 aanzienlijk minder activiteiten hebben plaatsgevonden.

11. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan geheel uit exploitatiesubsidies uit hoofde van de NOW-regeling. Deze exploitatiesubsidies zijn als baten verwerkt in het boekjaar 2020 aangezien de gesubsidieerde uitgaven ook ten laste van dit boekjaar zijn gekomen.

12. Personeelskosten

 
  

2020

 

2019

Lonen en salarissen

 

20.243

 

23.480

Sociale lasten

 

3.067

 

4.168

Pensioenlasten

 

1.437

 

1.485

  

24.747

 

29.133

Per 1 januari 2015 zijn de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen overgedragen aan het Pensioenfonds PGB. De regeling van PGB betreft een voorwaardelijke middelloonregeling. De maximale bijdrage van de onderneming is een jaarlijkse premie van 14,5% van de salarissom, ook in situaties waarbij het fonds over onvoldoende middelen zou beschikken. Aanspraken kunnen als gevolg daarvan indien nodig verlaagd worden. De pensioengrondslag is gelijk aan het jaarsalaris minus de franchise. In de premie zit geen financiering voor toeslagen. De dekkingsgraad van PGB per eind 2020 bedraagt 96,3% (2019: 103,3%).

Als gevolg van de lage dekkingsgraad heeft Pensioenfonds PGB een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het herstel van de dekkingsgraad niet conform hertstelplan verloopt kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • het niet of niet volledig geven van toeslagen;

  • het verlagen van de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen.

Deze laatste maatregel kan alleen worden ingezet indien er geen andere mogelijkheden meer zijn. 
Maatregelen die leiden tot verhoging van de premies worden niet ingezet om het vermogen te herstellen.

De pensioenen van Jaarbeurs Catering Services medewerkers zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Horeca & Catering. Het betreft een voorwaardelijke middelloonregeling. De huidige jaarlijkse premiebijdrage hiervan is 16,8%. Het bestuur besluit over mogelijke toeslagen. De dekkingsgraad eind 2020 was 107% (2019: 109%).

Vanaf 1 april 2020 worden de pensioenen van nieuwe medewerkers ondergebracht bij Aegon Capital. Dit betreft een beschikbare premieregeling met een maximale bijdrage vanuit de werkgever van 10% van de pensioengrondslag. De deelnemers leggen zelf minimaal 2% in en bepalen individueel extra inleg en het risicoprofiel waartegen de ingelegde gelden worden belegd. Op de pensioendatum koopt de deelnemer met het opgebouwde pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering aan.

Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

 
  

2020

 

2019

Nederland

 

287

 

319

Overige landen

 

193

 

207

  

480

 

526

Het gemiddeld aantal medewerkers in Nederland bestaat voor 8 FTE (2019: 21 FTE) uit medewerkers van JaarbeursCateringJobs met een nulurencontract. Het aantal medewerkers dat is opgenomen voor proportioneel in de consolidatie meegenomen groepsmaatschappijen is 14,3 FTE (2019: 17,5 FTE).

13. Overige bedrijfskosten

 
  

2020

 

2019

Overige personeelskosten

 

8.446

 

7.650

Huisvestingskosten

 

7.336

 

7.806

Automatiseringskosten

 

2.502

 

2.307

Reis- en verblijfkosten

 

481

 

947

Verkoopkosten

 

797

 

1.127

Kantoorkosten

 

2.442

 

2.994

Overige kosten

 

971

 

183

  

22.975

 

23.014

De toename van de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door een hogere dotatie aan de reorganisatievoorziening van € 3,2 mln. (2019: € 0,4 mln.) en een afname van de kosten van ingehuurd personeel met € 2,1 mln. 

In de overige kosten is een bedrag van € 0,6 mln. begrepen voor externe adviezen inzake aanpassingen van de organisatie en € 0,4 mln. voor kosten voor de expeditiebrug welke niet geactiveerd kunnen worden.

14. Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa

    
     
  

2020

 

2019

Afschrijvingen

    

Immateriële vaste activa

1.433

 

2.381

 

Materiële vaste activa

8.539

 

8.581

 
  

9.972

 

10.962

Waardeverminderingen

    

Immateriële vaste activa

244

 

366

 

Materiële vaste activa

1.723

 

51

 
  

1.967

 

417

     
  

11.939

 

11.379

15. Financiële baten en lasten

 
  

2020

 

2019

Rentebaten

 

1.240

 

734

Rentelasten

 

-115

 

-15

Koersverschillen vreemde valuta

 

-33

 

76

Overige financiële baten en lasten

 

-171

 

-285

  

921

 

510

16. Belastingen

     
  

2020

 

2019

Belastinglast op basis van commercieel resultaat

 

-3.613

 

6.140

Mutatie in de belastinglatentie

 

216

 

509

Verrekende belastingen en overige effecten

 

-7

 

-74

  

-3.404

 

6.575

Jaarbeurs Holding B.V. en haar Nederlandse 100% dochtermaatschappijen vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De effectieve belastingdruk bedraagt 24,2% (2019: 30,1%) en ligt in lijn met het gemiddeld geldend nominale vennootschapsbelastingpercentage in de landen waarin Jaarbeurs Holding B.V. actief is.

17. Minderheidsbelang derden

Dit betreft het minderheidsbelang van derden in de resultaten van groepsmaatschappijen.