Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

10. Netto-omzet naar activiteiten

 
  

2019

 

2018

Naar activiteiten

    

Vakbeurzen

 

65.670

 

59.001

Consumentenbeurzen

 

31.876

 

28.046

Evenementen

 

7.743

 

4.743

Congressen en vergaderingen

 

15.989

 

13.796

Overige

 

19.216

 

18.795

  

140.494

 

124.381

     

Naar geografische gebieden

    

Nederland

 

84.067

 

85.731

Overige EU-landen

 

1.608

 

1.494

Overige landen

 

54.819

 

37.156

  

140.494

 

124.381

11. Personeelskosten

 
  

2019

 

2018

Lonen en salarissen

 

23.480

 

23.244

Sociale lasten

 

4.168

 

4.038

Pensioenlasten

 

1.485

 

1.564

  

29.133

 

28.846

Per 1 januari 2015 zijn de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen overgedragen aan het Pensioenfonds PGB. De regeling van PGB betreft een voorwaardelijke middelloonregeling. De maximale bijdrage van de onderneming is een jaarlijkse premie van 15,2% van de salarissom, ook in situaties waarbij het fonds over onvoldoende middelen zou beschikken. Aanspraken kunnen als gevolg daarvan indien nodig verlaagd worden. De pensioengrondslag is gelijk aan het jaarsalaris minus de franchise. In de premie zit geen financiering voor toeslagen. De dekkingsgraad van PGB per eind 2019 bedraagt 103,3% (2018: 108,7%).

Als gevolg van de lage dekkingsgraad heeft Pensioenfonds PGB een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het herstel van de dekkingsgraad niet conform hertstelplan verloopt kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • het niet of niet volledig geven van toeslagen;

  • het verlagen van de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen.

Deze laatste maatregel kan alleen worden ingezet indien er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Maatregelen die leiden tot verhoging van de premies worden niet ingezet om het vermogen te herstellen.

De pensioenen van Jaarbeurs Catering Services medewerkers zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Horeca & Catering. Het betreft een voorwaardelijke middelloonregeling. De huidige jaarlijkse premiebijdrage hiervan is 16,8%. Het bestuur besluit over mogelijke toeslagen. De dekkingsgraad eind 2019 was 109% (2018: 113%).

Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

 
  

2019

 

2018

Nederland

 

319

 

342

Overige landen

 

207

 

189

  

526

 

531

Het gemiddeld aantal medewerkers in Nederland bestaat voor 21 FTE (2018: 35 FTE) uit medewerkers van JaarbeursCateringJobs met een nulurencontract. Het aantal medewerkers dat is opgenomen voor proportioneel in de consolidatie meegenomen groepsmaatschappijen is 17,5 FTE (2018: 15,0 FTE).

12. Overige bedrijfskosten

 
  

2019

 

2018

Overige personeelskosten

 

7.650

 

8.374

Huisvestingskosten

 

7.806

 

8.573

Automatiseringskosten

 

2.307

 

2.005

Reis- en verblijfkosten

 

947

 

989

Verkoopkosten

 

1.127

 

746

Kantoorkosten

 

2.994

 

2.676

Overige kosten

 

183

 

863

  

23.014

 

24.226

De afname van de overige personeelskosten wordt met name veroorzaakt door een lagere dotatie aan de reorganisatievoorziening van € 0,4 miljoen (2018: € 1,4 miljoen).

13. Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa

 
   

2019

  

2018

Afschrijvingen

      

Immateriële vaste activa

 

2.381

  

1.739

 

Materiële vaste activa

 

8.581

  

9.651

 
   

10.962

  

11.390

       

Waardeverminderingen

      

Immateriële vaste activa

 

366

  

459

 

Materiële vaste activa

 

51

  

852

 
   

417

  

1.311

   

11.379

  

12.701

14. Financiële baten en lasten

 
  

2019

 

2018

Rentebaten

 

734

 

1.052

Rentelasten

 

-15

 

-

Koersverschillen vreemde valuta

 

76

 

-33

Overige financiële baten en lasten

 

-285

 

-501

  

510

 

518

15. Belastingen

     
  

2019

 

2018

Belastinglast op basis van commercieel resultaat

 

6.140

 

3.845

Mutatie in de belastinglatentie

 

509

 

304

Verrekende belastingen en overige effecten

 

-74

 

-34

  

6.575

 

4.115

Jaarbeurs Holding B.V. en haar Nederlandse 100% dochtermaatschappijen vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De effectieve belastingdruk bedraagt 30,1% (2018: 29,8%) en ligt hoger dan het gemiddeld geldend nominale vennootschapsbelastingpercentage in de landen waarin Jaarbeurs Holding B.V. actief is. Dit wordt met name veroorzaakt door afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa welke fiscaal niet in aftrek kunnen worden gebracht.

16. Minderheidsbelang derden

Dit betreft het minderheidsbelang van derden in de resultaten van groepsmaatschappijen.

17. Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus heeft sinds medio januari impact op onze internationale evenementen, met name in China. Sinds maart heeft dit ook gevolgen voor de Nederlandse activiteiten. Zo veel mogelijk evenementen worden verplaatst naar een moment later in 2020. Uiteraard zijn er financiële consequenties als gevolg van de overheidsmaatregelen. De omvang van de financiële effecten hangt samen met de duur van de maatregelen en de snelheid waarmee de bedrijvigheid opgepakt kan worden en is dientengevolge nu niet te bepalen. De positieve trend van de afgelopen jaren zal door de impact van het coronavirus op de activiteiten niet voortgezet kunnen worden. De financiële buffer van Jaarbeurs is zeer solide en kan dit effect opvangen.