Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

10. Netto-omzet

Bedragen x € 1.000

    
  

2021

 

2020

Naar activiteiten

    

Vakbeurzen

 

23.889

 

17.661

Consumentenbeurzen

 

4.193

 

23.092

Evenementen

 

8.269

 

3.118

Congressen en vergaderingen

 

4.269

 

4.660

Overige

 

8.824

 

9.342

  

49.444

 

57.873

Naar geografische gebieden

    

Nederland

 

28.907

 

34.238

Overige EU-landen

 

276

 

59

Overige landen

 

20.261

 

23.576

  

49.444

 

57.873

De daling van de omzet ten opzichte van 2020 wordt geheel veroorzaakt door de coronapandemie als gevolg waarvan er in 2021 minder activiteiten hebben plaatsgevonden dan in 2020.

11. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten in 2021 bestaan geheel uit exploitatiesubsidies uit hoofde van de NOW-regeling (€ 8,8 mln.) en de TVL-regeling (€ 2,3 mln.). Deze exploitatiesubsidies zijn als baten verwerkt in het betreffende boekjaar aangezien de gesubsidieerde uitgaven ook ten laste van dat boekjaar zijn gekomen.

12. Personeelskosten

 
  

2021

 

2020

Lonen en salarissen

 

17.447

 

20.243

Sociale lasten

 

3.051

 

3.067

Pensioenlasten

 

1.213

 

1.437

  

21.711

 

24.747

Per 1 januari 2015 zijn de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen overgedragen aan het Pensioenfonds PGB. De regeling van PGB betreft een voorwaardelijke middelloonregeling. De maximale bijdrage van de onderneming is een jaarlijkse premie van 14,5% van de salarissom, ook in situaties waarbij het fonds over onvoldoende middelen zou beschikken. Aanspraken kunnen als gevolg daarvan indien nodig verlaagd worden. Om de opbouw voor de medewerkers op hetzelfde niveau te houden is in 2020 en 2021 de bijdrage tijdelijk verhoogd naar 15,65%. De pensioengrondslag is gelijk aan het jaarsalaris minus de franchise. In de premie zit geen financiering voor toeslagen. De dekkingsgraad van PGB per eind 2021 bedraagt 111,5% (2020: 96,3%).

Als gevolg van een lage dekkingsgraad in voorgaande jaren heeft Pensioenfonds PGB een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het herstel van de dekkingsgraad niet conform hertstelplan verloopt kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • - het niet of niet volledig geven van toeslagen;

  • - het verlagen van de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen.

Deze laatste maatregel kan alleen worden ingezet indien er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Maatregelen die leiden tot verhoging van de premies worden niet ingezet om het vermogen te herstellen.

De pensioenen van Jaarbeurs Catering Services medewerkers zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Horeca & Catering. Het betreft een voorwaardelijke middelloonregeling. De huidige jaarlijkse premiebijdrage hiervan is 16,8%. Het bestuur besluit over mogelijke toeslagen. De dekkingsgraad eind 2021 was 113% (2020: 99%).

Vanaf 1 april 2020 worden de pensioenen van nieuwe medewerkers ondergebracht bij Aegon Cappital. Dit betreft een beschikbare premieregeling met een maximale bijdrage vanuit de werkgever van 10% van de pensioengrondslag. De deelnemers leggen zelf minimaal 2% in en bepalen individueel eventuele extra inleg en het risicoprofiel waartegen de ingelegde gelden worden belegd. Op de pensioendatum koopt de deelnemer met het opgebouwde pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering aan.

Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

 
  

2021

 

2020

Nederland

 

217

 

287

Overige landen

 

178

 

193

  

395

 

480

 Het aantal medewerkers dat is opgenomen voor proportioneel in de consolidatie meegenomen groepsmaatschappijen is 15,6 FTE (2020: 14,3 FTE).

13. Overige bedrijfskosten

 
  

2021

 

2020

Overige personeelskosten

 

4.600

 

8.446

Huisvestingskosten

 

7.800

 

7.336

Automatiseringskosten

 

2.337

 

2.502

Reis- en verblijfkosten

 

342

 

481

Verkoopkosten

 

556

 

797

Kantoorkosten

 

1.909

 

2.442

Overige kosten

 

53

 

971

  

17.597

 

22.975

De afname van de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door de dotatie aan de reorganisatievoorziening in 2020 van € 3,2 mln. In 2021 heeft er geen dotatie plaatsgevonden.

In de overige kosten van 2020 is een bedrag van € 0,6 mln. begrepen voor externe adviezen inzake aanpassingen van de organisatie en € 0,4 mln. voor kosten voor de expeditiebrug welke niet geactiveerd kunnen worden.

14. Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa

    
     
  

2021

 

2020

Afschrijvingen

    

Immateriële vaste activa

897

 

1.433

 

Materiële vaste activa

8.390

 

8.539

 
  

9.287

 

9.972

Waardeverminderingen

    

Immateriële vaste activa

0

 

244

 

Materiële vaste activa

0

 

1.723

 
  

0

 

1.967

     
  

9.287

 

11.939

15. Financiële baten en lasten

 
  

2021

 

2020

Rentebaten

 

630

 

1.240

Rentelasten

 

-219

 

-115

Koersverschillen vreemde valuta

 

148

 

-33

Overige financiële baten en lasten

 

-61

 

-171

  

498

 

921

16. Belastingen

     
  

2021

 

2020

Belastinglast op basis van commercieel resultaat

 

-1.437

 

-3.613

Mutatie in de belastinglatentie

 

-249

 

216

Verrekende belastingen en overige effecten

 

-3.049

 

-7

  

-4.735

 

-3.404

Jaarbeurs Holding B.V. en haar Nederlandse 100% dochtermaatschappijen vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De effectieve belastingdruk bedraagt 49,3% (2020: 24,2%) en is in 2021 aanzienlijk hoger dan het gemiddeld geldend nominale vennootschapsbelastingpercentage van 25% in de landen waarin Jaarbeurs Holding B.V. actief is. Dit wordt met name veroorzaakt door nog te compenseren liquidatieverliezen van de deelneming AvD Holding II B.V.

17. Minderheidsbelang derden

Dit betreft het minderheidsbelang van derden in de resultaten van groepsmaatschappijen.