Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vijf jaren Jaarbeurs Holding

 

Bedragen x € 1 mln.

 
  

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Geconsolideerde balansen in verkorte vorm

          

Vaste activa

 

97,2

 

100,6

 

112,7

 

120,4

 

111,4

Vlottende activa

 

132,2

 

117,1

 

84,3

 

82,0

 

88,2

  

229,4

 

217,7

 

197,0

 

202,4

 

199,6

           

Groepsvermogen

 

155,0

 

142,0

 

133,6

 

130,5

 

135,8

Voorzieningen

 

4,2

 

5,5

 

7,0

 

10,7

 

8,9

Langlopende schulden

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Kortlopende schulden

 

70,2

 

70,2

 

56,4

 

61,2

 

54,9

  

229,4

 

217,7

 

197,0

 

202,4

 

199,6

           

Verloop groepsvermogen

          

Stand per 1 januari

 

142,0

 

133,6

 

130,5

 

135,8

 

128,6

Resultaat boekjaar

 

12,4

 

7,6

 

2,7

 

-5,7

 

-0,1

Overige mutaties

 

0,6

 

0,8

 

0,4

 

0,4

 

7,3

           

Stand per 31 december

 

155,0

 

142,0

 

133,6

 

130,5

 

135,8

 

Bedragen x € 1 mln. tenzij anders aangegeven

          
           
  

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015*

Geconsolideerde winst- en verliesrekeningen in verkorte vorm

          
           

Netto-omzet

 

140,5

 

124,4

 

115,7

 

111,1

 

133,3

Overige opbrengsten

 

-

 

2,4

 

0,5

 

19,7

 

4,2

Som der bedrijfsopbrengsten

 

140,5

 

126,8

 

116,2

 

130,8

 

137,5

           

Kosten diensten van derden, materialen

          

en overige bedrijfskosten

 

71,0

 

63,6

 

60,7

 

67,1

 

80,0

Personeelskosten

 

36,7

 

37,2

 

34,9

 

41,7

 

40,5

Afschrijvingen en waardeverminderingen

          

vaste activa

 

11,4

 

12,7

 

13,7

 

29,3

 

15,5

Som der bedrijfslasten

 

119,1

 

113,5

 

109,3

 

138,1

 

136,0

           

Bedrijfsresultaat

 

21,4

 

13,3

 

6,9

 

-7,3

 

1,5

Financiële baten en lasten

 

0,5

 

0,5

 

0,1

 

-0,2

 

0,9

Resultaat voor belastingen

 

21,9

 

13,8

 

7,0

 

-7,5

 

2,4

           

Vennootschapsbelasting

 

-6,6

 

-4,1

 

-2,5

 

3,0

 

-1,5

Minderheidsbelang derden

 

-2,9

 

-2,1

 

-1,8

 

-1,2

 

-1,0

           

Netto resultaat

 

12,4

 

7,6

 

2,7

 

-5,7

 

-0,1

           

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

19,6

 

32,7

 

7,3

 

12,1

 

7,1

           

Netto investeringen in vaste activa

 

8,7

 

2,0

 

5,5

 

15,1

 

6,6

           

Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

 

526

 

531

 

548

 

593

 

693

* De omzet van 2015 is inclusief afgestoten cateringactiviteiten.