Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vijf jaren Jaarbeurs Holding

2020

     

Bedragen x € 1 mln.

     
 

2020

2019

2018

2017

2016

Geconsolideerde balansen in verkorte vorm

     

Vaste activa

96,9

97,2

100,6

112,7

120,4

Vlottende activa

101,5

132,2

117,1

84,3

82,0

 

198,4

229,4

217,7

197,0

202,4

Groepsvermogen

141,6

155,0

142,0

133,6

130,5

Voorzieningen

6,8

4,2

5,5

7,0

10,7

Langlopende schulden

0

0

0

0

0

Kortlopende schulden

50,0

70,2

70,2

56,4

61,2

 

198,4

229,4

217,7

197,0

202,4

Verloop groepsvermogen

     

Stand per 1 januari

155,0

142,0

133,6

130,5

135,8

Resultaat boekjaar

-12,4

12,4

7,6

2,7

-5,7

Overige mutaties

-1,0

0,6

0,8

0,4

0,4

Stand per 31 december

141,6

155,0

142,0

133,6

130,5

2020

          

Bedragen x € 1 mln. tenzij anders aangegeven

          
  

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

Geconsolideerde winst- en verliesrekeningen in verkorte vorm

        

Netto-omzet

 

57,9

 

140,5

 

124,4

 

115,7

 

111,1

Overige opbrengsten

 

12,6

 

0

 

2,4

 

0,5

 

19,7

Som der bedrijfsopbrengsten

 

70,5

 

140,5

 

126,8

 

116,2

 

130,8

Diensten derden, materialen, overige kosten

 

40,4

 

71,0

 

63,6

 

60,7

 

67,1

Personeelskosten

 

33,2

 

36,7

 

37,2

 

34,9

 

41,7

Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa

 

11,9

 

11,4

 

12,7

 

13,7

 

29,3

Som der bedrijfslasten

 

85,5

 

119,1

 

113,5

 

109,3

 

138,1

Bedrijfsresultaat

 

-15,0

 

21,4

 

13,3

 

6,9

 

-7,3

Financiële baten en lasten

 

0,9

 

0,5

 

0,5

 

0,1

 

-0,2

Resultaat voor belastingen

 

-14,1

 

21,9

 

13,8

 

7,0

 

-7,5

Vennootschapsbelasting

 

3,4

 

-6,6

 

-4,1

 

-2,5

 

3,0

Minderheidsbelang derden

 

-1,7

 

-2,9

 

-2,1

 

-1,8

 

-1,2

Netto resultaat

 

-12,4

 

12,4

 

7,6

 

2,7

 

-5,7

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

-7,7

 

19,6

 

32,7

 

7,3

 

12,1

Netto investeringen in vaste activa

 

9,6

 

8,7

 

2,0

 

5,5

 

15,1

Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

 

480

 

526

 

531

 

548

 

593