Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vijf jaren Jaarbeurs Holding

2021

     

Bedragen x € 1 mln.

     
 

2021

2020

2019

2018

2017

Geconsolideerde balansen in verkorte vorm

     

Vaste activa

99,7

96,9

97,2

100,6

112,7

Vlottende activa

96,9

101,5

132,2

117,1

84,3

 

196,6

198,4

229,4

217,7

197,0

Groepsvermogen

135,4

141,6

155,0

142,0

133,6

Voorzieningen

3,6

6,8

4,2

5,5

7,0

Langlopende schulden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kortlopende schulden

57,6

50,0

70,2

70,2

56,4

 

196,6

198,4

229,4

217,7

197,0

Verloop groepsvermogen

     

Stand per 1 januari

141,6

155,0

142,0

133,6

130,5

Resultaat boekjaar

-5,6

-12,4

12,4

7,6

2,7

Overige mutaties

-0,6

-1,0

0,6

0,8

0,4

Stand per 31 december

135,4

141,6

155,0

142,0

133,6

Bedragen x € 1 mln. tenzij anders aangegeven

     
 

2021

2020

2019

2018

2017

Geconsolideerde winst- en verliesrekeningen in verkorte vorm

     

Netto-omzet

49,5

57,9

140,5

124,4

115,7

Overige opbrengsten

11,1

12,6

0,0

2,4

0,5

Som der bedrijfsopbrengsten

60,6

70,5

140,5

126,8

116,2

Kosten diensten van derden, materialen

     

en overige bedrijfskosten

35,1

40,4

71,0

63,6

60,7

Personeelskosten

26,3

33,2

36,7

37,2

34,9

Afschrijvingen en waardeverminderingen

     

vaste activa

9,3

11,9

11,4

12,7

13,7

Som der bedrijfslasten

70,7

85,5

119,1

113,5

109,3

Bedrijfsresultaat

-10,1

-15,0

21,4

13,3

6,9

Financiële baten en lasten

0,5

0,9

0,5

0,5

0,1

Resultaat voor belastingen

-9,6

-14,1

21,9

13,8

7,0

Vennootschapsbelasting

4,7

3,4

-6,6

-4,1

-2,5

Minderheidsbelang derden

-0,7

-1,7

-2,9

-2,1

-1,8

Netto resultaat

-5,6

-12,4

12,4

7,6

2,7

Kasstroom uit operationele activiteiten

1,3

-7,7

19,6

32,7

7,3

Netto investeringen in vaste activa

6,0

9,6

8,7

2,0

5,5

Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

395

480

526

531

548